• qxif-envelopeszerviz@auto-doktor.hu
  • qxio-ios-telephoneKözvetlen elérhetőség: +36-84/519-219

Garanciális feltételek

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseiből, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló, a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított, 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint, a szerviz által a fogyasztó részére – nem szavatosság vagy jótállás alapján – végzett javító-karbantartó szolgáltatásokra 6 hónapos jótállás vonatkozik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Fogyasztónak az a személy minősül, aki a gépkocsi javítását, karbantartását a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendeli meg.

A jótállás a fenti esetben is csak akkor áll fenn, ha a szolgáltatás az általános forgalmi adót és anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja.
Jótállás keretében a megrendelő a szerviz által végzett javító-karbantartó szolgáltatás hibás teljesítése esetén elsősorban – választása szerint – díjmentes javítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli elvégzését) követelheti, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen. A jogosultat a szolgáltatás újbóli elvégzésének joga illeti meg, ha az a jótállásra kötelezettnek a kijavítással összehangolva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy a szolgáltatás újbóli elvégzését – a kijavítandó hiba tulajdonságaira és a szolgáltatás jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ha a megrendelőnek sem kijavításra, sem a szolgáltatás újbóli elvégzésére nincs joga, vagy ha a jótállásra kötelezett szerviz a kijavítást, illetve a szolgáltatás elvégzését nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fentiekben le nem írt jótállási kérdésekben a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai irányadóak.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Tájékoztatom, hogy a fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a megrendelő fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Általános feltételek

Az Autó-Doktor Horváth Kft. az általa forgalmazott és beszerelt gépjármű-alkatrészekre a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállást vállal. Számos alkatrészre azonban az előírtnál kedvezőbb feltételeket, hosszabb jótállási időtartamot vállalunk.

A jótállási időtartam a vásárlás dátumával kezdődik.

A jótállási igény elbírálásának alapja, hogy az ügyfél az Autó-Doktor Horváth Kft. által kibocsátott számlával tudja igazolni az alkatrészvásárlást és a szakszerű beszerelést.
Némely alkatrész – így pl. az akkumulátorok egy része – gyártói jótállási jeggyel rendelkezik. Ezekre az alkatrészekre egyedi feltételek lehetnek érvényesek, amelyek általában kedvezőbbek az általános feltételeknél. A jótállási jegy megléte és érvényessége nélkülözhetetlen az ilyen alkatrészeknél.

Az Autó-Doktor Horváth Kft. vállalja, hogy az általa jogosnak ítélt garanciális igény esetén a hibás alkatrészt ugyanolyan típusú, új alkatrészre cseréli, és térítésmentesen beszereli.
Nem egyértelmű esetekben az Autó-Doktor Horváth Kft. fenntartja annak jogát, hogy felvegye a kapcsolatot az adott alkatrész gyártójával vagy annak képviselőjével és annak szakértői véleménye alapján bírálja el a garanciális igényt.

A vásárló a meghibásodás észlelése után a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni az Autó-Doktor Horváth Kft. valamelyik szervizét, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba további károkat ne okozzon.

Ha a meghibásodással kapcsolatban okozati kár merül fel, lehetőség szerint azonnal, de a gépkocsi megbontásának időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell az Autó-Doktor Horváth Kft.-t. Ennek elmulasztása esetén az Autó-Doktor Horváth Kft. az okozati kár megtérítését megtagadhatja.

A jótállási igény az Autó-Doktor Horváth Kft. elutasíthatja abban az esetben, ha:
•    az ügyfél számlával, vagy annak másolatával nem tudja igazolni, hogy az alkatrészt az Autó-Doktor Horváth Kft. szervizében vásárolta és szereltette be;
•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelően tárolják (pl. gumiabroncs szakszerűtlen tárolása);
•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelő körülmények között üzemeltetik vagy túlterhelik (pl. autóversenyzés, a megengedettnél nagyobb teher szállítása);
•    az alkatrészhez kapcsolódó karbantartásokat nem végeztették el az Autó-Doktor Horváth Kft. valamelyik szervizében;
•    változtatást hajtottak végre az alkatrészen;
•    az alkatrészt, illetve gépjárművet szakszerűtlenül kezelik, üzemeltetik (pl. nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag);
•    a tulajdonos a hiba észlelése után tovább üzemeltette a gépjárművet és ez további károkat okozott;
•    a hiba természetes elhasználódásból adódik;
•    az alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti behatás okozza;
•    az alkatrészen sérülés fedezhető fel;
•    a jótállás időtartama lejárt.

Gumiabroncsok

Az Autó-Doktor Horváth Kft. teljes élettartamra szóló garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsokra.
Belső tömlő nem javítható, ha cserélni szükséges, a költség a vásárlót terheli.
A garancia kizárólag gyártási hibára visszavezethető okok miatti meghibásodás esetén érvényesíthető.
Amennyiben az Autó-Doktor Horváth Kft. megalapozottnak ítéli a garanciális igényt, az új gumiabroncs bejelentéskor érvényes árából a hibás abroncs ki nem használt élettartamával arányos kedvezményt ad. (A hátralévő élettartam az abroncs horonymélységéből kerül megállapításra) Feltétel, hogy a horonymélység nagyobb legyen a gyártó által megadott minimumnál.

Futómű

Az Autó-Doktor Horváth Kft. által beépített futómű-alkatrészekre 1 év teljeskörű jótállást vállalunk.
A futóműgeometria beállítása a nem megfelelő minőségű utak vagy gondatlan vezetési stílus következtében elállítódhat, ezért a futóműállításra korlátozott garanciát vállalunk. Panasz esetén 15 napon belül ingyenesen mérjük meg a futóműgeometriát, és szükség esetén újraállítjuk.

Lengéscsillapító

Minden Autó-Doktor Horváth Kft. által beépített lengéscsillapítóra 2 év kilométerkorlátozás nélküli jótállás érvényes.

Fékrendszer

A fékalkatrészek között vannak olyanok, amelyekre fokozottan jellemző az üzem közbeni kopás, elhasználódás. Ezek az alkatrészek: fékbetétek, fékpofák, fékdobok, féktárcsák. Az ilyen alkatrészek esetleges túlzott mértékű kopása miatt nem érvényesíthető garancia.
Minden más fékalkatrész 1 év, kilométer-korlátozás nélküli jótállás alá esik.

Akkumulátorok

Az Autó-Doktor Horváth Kft. minden beszerelt akkumulátorra 2 éves jótállást vállal. Az akkumulátor garanciális elbírálásába a gépjárművet is be kell vonni. A jótállás feltételei:
•    a gépjármű töltési rendszerének megfelelő működése;
•    megfelelő savsűrűség;
•    az akkumulátor csatlakozási pontjainak kifogástalan állapota
•    az akkumulátor minimum hathavi átvizsgálása műhelyünkben

Kipufogórendszer

Katalizátorokra 1év, a kipufogórendszer más elemeire 2 év kilométer-korlátozás alá nem eső jótállást biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik külső felületi rozsdásodásra, illetve krómozott felületek hőhatás miatti felületi elszíneződésére.
6 hónapos szavatosság alá eső alkatrészek:
•    szűrők,
•    izzók,
•    tömítések.

Minden itt fel nem sorolt alkatrészre 1 éves kilométer-korlátozás nélküli garancia vonatkozik.