Az Autó-Doktor Horváth Kft. szolgáltatásainak irányelvei avagy működési szabályzatunk

 

Ügyfelünkként mindig biztos lehet abban, hogy:

 1. Mindennemű szervízelési és javítási munkát tapasztalt szakemberek végeznek. Ön így biztonságban érezheti magát nálunk.
 2. Megfizethető és tisztességes árainkkal várjuk Önt. Nálunk csak azt a munkát kell kifizetni, amit valóban elvégeztünk.
 3. Minden szükséges javítási és járulékos költségről előre tájékoztatjuk Önt.
 4. Minden előírást, technológiai utasítást pontosan követünk és betartunk, a lehető leghatékonyabb, leggyorsabb és kifogástalan minőségű munka érdekében. Az idő pénz (mindenkinek).
 5. Ha bármely körülmény meggátol minket abban, hogy a kívánt időre és az árajánlatnak megfelelően befejezzük a javítást, erről haladéktalanul étesítjük Önt.
 6. A kiszerelt alkatrészekkel természetesen Ön rendelkezik; kérésére azokat becsomagolt állapotban kocsija csomagtartójába tesszük.
 7. Autója védelme érdekében védőhuzatokat és védőtakarókat használunk, és javítás után ki is porszívózzuk. Autója így csak tisztább lehet mint volt, mikor elhagyja szervizünket.
 8. Autóját szakképzett szerelőink veszik át, így Ön biztos lehet abban is, hogy csak jogosítvánnyal és biztosítással rendelkező, megbízható autóvezető fogja vezetni azt.
 9. Autóját szakemberek ellenőrzik mielőtt visszakerülne Önhöz. Ne feledje, nálunk biztonságban van!
 10. Ügyfeleink autóit csak a szervizvezető vagy annak helyettese viheti próbaútra. Nálunk a biztonság és a megbízhatóság az első.
 11. Szerelőink semmilyen körülmények között nem nyúlnak az Ön autójában levő elektronikus berendezésekhez. Magnóját, CD-lejátszóját, egyéb telepített elektronikus berendezésit is biztonságban tudhatja nálunk.
 12. Alkatrészek, részegységek szétszerelésére korszerű célszerszámokat használunk a gyors, pontos és hatékony munka érdekében.
 13. Olajcsere alkalmával az összes többi folyadékszintet is ellenőrizzük autójában.

 

I. Az Általános Vállalási Szerződés Feltételei (ÁVSZF) hatálya

I.1. Az Autó-Doktor Kft. mint a tevékenységét gyorsszervizként végző Vállalkozó és ügyfele, mint Megrendelő között létrejött, szerviz szolgáltatásra irányuló szerződés (a továbbiakban: szerződés) konkrét jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) tartalmazza.

I.2. A teljesítésnek a számlán, a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap), valamint amennyiben a Felek között együttműködési keretmegállapodás létrejött, az abban nem szabályozott kérdésekre az Általános Vállalási Szerződés Feltételekben (a továbbiakban: ÁVSZF) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

I.3. A számla, a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) az ÁVSZF valamint amennyiben a Felek között együttműködési keretmegállapodás létrejött, az együttműködési keretmegállapodás szövege egymástól tartalmilag elválaszthatatlanok, azok együttesen alkotják a szerződést. A Megrendelő az ÁVSZF-ben foglaltakat a számla átvételével vagy a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap), illetve amennyiben a Felek között együttműködési keretmegállapodás létrejött, az együttműködési keretmegállapodáson elhelyezett aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi.

II. Szerződési ajánlat és elfogadása

II.1. A Vállalkozó ajánlati felhívása kizárólag a vállalkozási díj és szerviz munka során beépített alkatrészek ára tekintetében tizenöt (15) napig van érvényben, az árfolyamváltozás esetét ide nem értve.

II.2. A Megrendelő megrendelését a Vállalkozó a teljesítéssel vagy a megrendelés írásbeli visszaigazolásával (aláírásával) illetve a szóban forgó gépjármű forgalmi engedélyének együttes befogadásával fogadja el. A számla pótolja a megrendelés visszaigazolását.

II.3. A Vállalkozó alkalmazottai – a kisebb jelentőségű módosítások kivételével – nem jogosultak olyan szóbeli kiegészítő megállapodások kötésére vagy szóbeli ígéretek tételére, amelyek a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) tartalmát meghaladják.

II.4. A munkalap kiállítását megelőzően Vállalkozó a Megrendelő írásbeli kérésére a szervizelési munkavégzésről előzetes írásbeli ajánlatot ad, amelyben feltünteti az elvégzendő munkákat, azok ellenértékét, és a vállalási határidőt. Vállalkozó – különösen a javítási munkálatok megrendelésének elmaradása esetén – jogosult az ajánlat kiállításáért az ajánlatban foglalt bruttó összeg 2%-át kitevő mértékű díjazást felszámítani, amit Megrendelő köteles megfizetni.

III. A szerviz szerződés tárgya

III.1. A szerződési ajánlat elfogadása folytán létrejött szerviz szerződés alapján a Vállalkozó a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) meghatározott szerviz (gyári technológiai szerelési utasítás) munka elvégzésére, a Megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és vállalkozói díj fizetésére köteles.

IV. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

IV.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő utasítást kizárólag írásban, a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) megfelelő kitöltésével adhat. A Vállalkozó és alkalmazottai szóbeli utasítás elfogadására nem jogosultak. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az utasítás megfelelő formában történő közlésének elmaradásából származó igényt a Vállalkozóval szemben nem támaszthat.

IV.2. Amennyiben a Megrendelő utasítása az adott gépjárműtípusra vonatkozó eredeti gyári karbantartási, javítási technológiával ellentétes, a Vállalkozó a munka elvégzését minden jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja. A Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, alkatrésszel, illetve utasítás szerint nem végezheti el a munkát akkor, ha ez nem szavatolja a szakszerű javítás elvégzését és korlátozza a végrehajtandó munka minőségét avagy jogszabály, hatósági intézkedés (pl. KRESZ, közlekedésbiztonsági szabály) megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

IV.3. A Megrendelő a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) feltünteti a megrendelése tárgyát. A Megrendelő a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) köteles tételes leltárjegyzéket készíteni a gépjármű tartozékairól (emelő, pótkerék stb.), illetve a gépjárművön esetlegesen előforduló karosszériasérülésekről, továbbá feljegyzi a km-óra állását, valamint feltünteti az üzemanyagtank töltöttségi állapotát is (¼, ½, ¾, tele). A gépjárműben hagyott személyes és egyéb vagyontárgyakért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

IV.4. A Megrendelő által a Vállalkozónak adott utasítás vonatkozhat:

a) a felhasználandó anyagokra, az anyagok minőségére (amelyek a Felek eltérő írásba foglaltmegállapodásának esetét kivéve csak a Vállalkozó által forgalmazott anyagok lehetnek);

b) a megrendeléskor egyeztetetteknek feltételeknek megfelelően a Megrendelő által átadott gépjármű, anyagok, alkatrészek stb. tárolásának, kezelésének, felhasználásának, üzemeltetésének módjára,

c) a munkafolyamat egyes elemeire.

IV.5. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, technológiájára, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

IV.6. A Megrendelő a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) jogosult a szerződésben foglalt munkák, szolgáltatások körét, alkatrészek mennyiségét növelni vagy csökkenteni.

IV.7. Ha a munkafolyamat során, vagy a teljesítendő eredmény tekintetében valamilyen, a szerződés kereteit lényegesen meghaladó, előre nem látható tevékenység, többletszolgáltatás elvégzése szükséges (pótmunka), vagy a Megrendelő olyan változtatást kíván, amely többletköltséggel jár, a Felek a közöttük létrejött szerződést – a kisebb jelentőségű módosítások kivételével – az eredeti megrendelést tartalmazó Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) kiegészítésével, vagy külön írásbeli nyilatkozattal módosíthatják. A módosítás érvényességének feltétele, hogy azt mindkét fél elfogadja és ennek tényét a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap), illetve a külön írásbeli nyilatkozaton aláírásukkal megerősítsék.

IV.8. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot köteles ellenőrizni. A Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

IV.9. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen, megfelelő időben a Megrendelőt a beépítésről értesíteni, amennyiben a Megrendelő a Munkafelvételi lap kitöltésekor erre vonatkozó igényét jelezte. A Felek a megrendeléskor lehetőség szerint a beépítés ellenőrzésének esetleges időpontjait is egyeztetik. Ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti.

IV.10. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést nem maga, hanem meghatalmazottja vagy megbízottja útján végzi, erről a Megrendelő a Vállalkozót – kérése esetén írásban – értesíteni köteles. A Vállalkozó jogosult ellenőrizni a Megrendelő meghatalmazottjának vagy megbízottjának ekkénti minőségét.

IV.11. Az ellenőrzés a Vállalkozóval előzetesen egyeztetett időpontban, a Vállalkozó jelenlétében történik. Az ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek szükség szerint jegyzőkönyvbe foglalják.

IV.12. Ha a Megrendelő az ellenőrzési jogát helytelenül, a Vállalkozó felesleges zavarásával vagy joggal való visszaélés jellegűen gyakorolja, a Vállalkozó ebből eredő többletköltségeit és kárát köteles megtéríteni.

IV.13. Az ellenőrzés során a Felek szerződésmódosításnak minősülő megállapodást köthetnek a vitás műszaki vagy egyéb kérdések megoldására. Ha ennek során a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítés hibás lesz, akkor ebben a körben szerződésszegésre a későbbiekben nem hivatkozhat. A szerződésmódosításnak minősülő megállapodás formájára a szerződéskötésre vonatkozó szabályok irányadók.

IV.14. A Megrendelő köteles a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) aláírásakor vagy az abban meghatározott, illetve előzetesen egyeztetett időpontban a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) meghatározott gépjárművet a Vállalkozónak átadni.

IV.15. A Vállalkozó kérésére a Megrendelő köteles megadni a Megrendelő által átadott tervek magyarázatát, illetve köteles részletes kivitelezési utasítást adni.

IV.16. Amennyiben a munka elvégzéséhez hatósági engedélyezési eljárás szükséges, annak megszervezése, továbbá a hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata. Erre a Megrendelő a Vállalkozó részére külön írásos megbízást kell adnia.

IV.17. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó hozzájárulása nélkül mással nem közölheti és nem használhatja fel.

IV.18. A Vállalkozó felelős a szerviz szolgáltatás elvégzése közben az általa a Megrendelőnek okozott károkért (pl. karosszériasérülés, egyéb alkatrész rongálódás). A Megrendelő kártérítési igényét írásban köteles bejelenteni legkésőbb a gépjármű átvételekor. A javított gépjármű átvételét követően, a szerviz területének elhagyása után a Megrendelő nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. A szerviz elhagyása a kártérítési igény érvényesítéséről történő lemondást jelent a Megrendelő részéről.

V. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

V.1. A Vállalkozó jogosult a részére biztosított gépjárművet, berendezéseket stb. a szerződés teljesítése érdekében szükséges körben használni.

V.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a szerviz tevékenységet csak az általa forgalmazott minőségileg kifogástalan anyagok felhasználásával, illetve az eredeti gyári javítási technológiai utasításoknak megfelelően vállalja, kivéve ha a Felek ettől eltérően írásban állapodtak meg.

V.3. A Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítése közben a Megrendelőnek javaslatot tenni egyes munkák elhagyására vagy felvételére, meghatározott anyagok felhasználásának mellőzésére, a szerződés módosítására.

V.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a szerződés teljesítését.

V.5. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad a javításra, erre a Vállalkozó köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére a szakszerűtlen javításra való utasítást fenntartja, vagy nem a Vállalkozó által forgalmazott gyárival egyenértékű minőségi anyag felhasználására ad utasítást, a Vállalkozó jogosult elállni a szerződéstől. Ha a Vállalkozó nem áll el a szerződéstől, és a kapott anyaggal, illetőleg a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles elvégezni a munkát. Az ezzel okozott többletköltséget a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni, és a Megrendelő viseli a szakszerűtlen megrendelésből adódó később felmerülő valamennyi saját kárát, továbbá a Vállalkozó ennek során felmerült valamennyi kárát is. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó kizárólagosan akkor köteles az általa elvégzett javítási munkálatok után hibás teljesítés (szavatosság) alapján helytállni, azaz Megrendelő kizárólagosan akkor jogosult Vállalkozóval szemben szavatossági jogait gyakorolni, ha Megrendelő eredeti a gyári technológia utasítás szerinti javítást illetve a gyárival egyenértékű minőségü alkatrészt rendelt meg Vállalkozótól, és ennek vállalkozói díját hiánytalanul megfizette Vállalkozó részére. Ha a Vállalkozó által diagnosztizált hiba alapján az alkatrész csere indokolt és szakszerű volt, de ennek ellenére a hiba oka továbbra sem szűnik meg, úgy Megrendelő ez estben is köteles a felhasznált anyag díját, és a javítás munkadíját megfizetni Vállalkozó részére.

V.6. A Vállalkozó a részére átadott tervek, dokumentációk, leírások tartalmát szerződéses kötelezettségei teljesítésén túl a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja fel, nem adhatja tovább.

V.7. A Vállalkozó a Megrendelő részére végzendő (elvállalt), illetve folyamatban lévő munkákról harmadik személynek a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül tájékoztatást nem adhat, illetve adatot nem szolgáltathat.

VI. A szerződés teljesítése

VI.1. A szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

VI.2. A Vállalkozónak a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben, és a megrendelt szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelmények alapján elvárható, a Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.

VI.3. A teljesítés helye a Vállalkozó siófoki telephelye. Ettől eltérő kikötés csak írásban érvényes.

VI.4. A szerződést a Vállalkozó a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) feltüntetett határidőben (ütemezésben) köteles teljesíteni.

VI.5. A Vállalkozó a szerviz szolgáltatás elkészültéről értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentéstől számított nyolc (8) napon belül a gépjárművet nem veszi át, a Vállalkozó a X.11. pont 3. bekezédésében meghatározott összegű tárolási díj felszámítására jogosult. Amennyiben a Megrendelő vagy megbízottja az ajánlott levélben megküldött készre jelentés ellenére a gépjárművet nem veszi át, a Vállalkozó minden előzetes felszólítás nélkül jogosult a javítási és tárolási díj érvényesítését jogi útra terelni.

VI.6. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az a rendeltetésének, illetve a Megrendelő által a Vállalkozóval a szerződéskötéskor írásban közölt célnak megfeleljen.

VI.7. A Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha: az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon nem kezdődött meg, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást átvette; ha a szerződésben megállapított vagy a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt; illetve más esetekben, ha kötelezettségét a Megrendelő felszólítására megfelelő határidőn belül nem teljesíti.

VI.8. A Vállalkozó részéről nem minősül késedelemnek, ha az gyári importőr, alkatrészkereskedelmi nagykereskedelmi szolgáltatók, vagy egyéb objektív okok miatt késedelmesen bocsátják a Vállalkozó részére a szerviz szolgáltatás elvégzéséhez szükséges alkatrészeket; ha a Vállalkozó megfelelő időben jelzi a Megrendelő részére, hogy a szerviz tevékenység csak a vállalt határidő lejártát követően fog elkészülni; egyéb elháríthatatlan külső ok esetén.

VI.9. A Megrendelő késedelembe esik, ha: a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) írt, vagy írásban közölt vállalkozói díjat határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.

VI.10. A Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek a késedelmükkel okozott, közvetlen, igazolt kárát, kivéve, ha bizonyítják, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy jártak el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

VI.11. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó részére a vállalkozási díjat határidőre nem teljesíti, a hátralékos vállalkozási díj, és annak kamatai, járulékai erejéig a Megrendelő által Vállalkozó részére javításra átadott gépjárművön, vagyontárgyakon a Vállalkozót a Ptk. 251-255.§-ában meghatározott zálogjog illeti meg, amely zálogjog a vállalkozási díj esedékességétől a vállalkozói díj és ennek évi 20% mértékű késedelmi kamata, valamint a X.11. pont 3. bekezdésében meghatározott összegű tárolási díj, és ennek ugyancsak évi 20% mértékű késedelmi kamata hiánytalan megfizetéséig áll fenn. Mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, Vállalkozó megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt gépjármű vagy egyéb vagyontárgyak elszállítását telephelyéről.

VI.12. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás nem felel meg a teljesítéskor a törvényben vagy a szerződésben meghatározott követelményeknek. A Vállalkozó a hibás teljesítésért a jogszabályban meghatározottak szerint felel. Ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötéskor ismerte, a Vállalkozó mentesül a szavatossági felelősség alól.

VI.13. Megrendelő a munkamegrendelő lap aláírásával elfogadja, hogy Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozó igénybevételére jogosult, ezáltal közvetített szolgáltatást vehet igénybe. Amennyiben a Megrendelő tájékoztatást kér az igénybe vett alvállalkozó személyéről, a Vállalkozó köteles a tájékoztatást megadni. A Megrendelő jogosult az igénybe vett alvállalkozóval szemben kifogást emelni, illetve a teljesítésbe történő bevonását alapos, indokolt okból megtiltani. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozók igénybevétele a Megrendelő kötelezettségein nem változtat.

VI.14. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el.

VI.15. A Felek a szerződés teljesítésekor átadás-átvételi eljárást folytatnak le. Amennyiben a Megrendelő a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) kitöltésekor jelezte erre vonatkozó igényét – amely nyilatkozattól a későbbiekben csak a Vállalkozó hozzájárulásával térhet el –, az átadás-átvétel próbaüzemmel, egyébként szemrevételezéssel történik. A próbaüzem történhet a gépjármű motorjának, vagy meghibásodott alkatrészének álló helyzetben történő működtetésével, vagy a Megrendelő erre irányuló kifejezett igénye esetén próbajáratással. A próbaüzem előtt meg kell győződni arról, hogy a gépjármű a próbaüzemre alkalmas-e. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a hibákat, hiányokat és a kijavításukra, pótlásukra megállapított határidőket jegyzőkönyvbe kell foglalni.

VI.16. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha a próbaüzem során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapítottak meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák, és egyébként a berendezés a szerződésben kikötött feltételeknek megfelel.

VI.17. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő aláírásával igazolja, hogy a teljesítés a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetlegesen – menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően történt.

VI.18. Az átadás-átvétel során a Vállalkozó tételesen átadja a Megrendelő részére az üzemeltetés során keletkezett összes iratot, okmányt, dokumentumot, és visszaadja a gépjármű átadása során biztosított átadási dokumentációt.

VI.19. Ha a Vállalkozó által diagnosztizált hiba alapján az alkatrész csere indokolt és szakszerű volt, de ennek ellenére a hiba oka továbbra sem szűnik meg, úgy Megrendelő ez esetben is köteles a felhasznált anyag díját, és a javítás munkadíját megfizetni Vállalkozó részére.

VII/A. Szavatosság

VII.1. A Vállalkozó kizárólag Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap), és a jelen ÁVSZF tartalmú külön írásbeli megállapodás alapján vállal szavatosságot.

VII.2. Az esetleges szavatosság keretében megismételt javítás tartama alatt a Vállalkozó csereautót nem biztosít, függetlenül a javítási munka időigényétől.

VII/B. Jótállás

Vállalkozó az általa végzett szervizmunkákra a 249/2004. (VIII.27.) kormányrendelet szerint vállal jótállást. Ennek megfelelően, a fogyasztónak minősülő / Ptk.685.§ d.) pont / Megrendelő tulajdonában lévő személygépjárműveken -garanciális javítás körén kívül- végzett 20.000.- Ft-ot meghaladó összegű szervizmunkákra a Vállalkozó a kijavított gépjármű átadásától számított hat hónap jótállást vállal, amelynek részletes feltételeit a Megrendelőnek átadott jótállási jegy tartalmazza. Egyéb gépjárműveken végzett szervizmunkákra a jótállás nem terjed ki.

Megrendelő a szabályszerűen kiállított jótállási jegy és a számla egyidejű felmutatásával ingyenes jótállási szervizre jogosult a jótállási időn belül, kivéve, ha a szervizszolgáltatás olyan munkát érint, amelyre a jótállás nem vonatkozik, vagy a javítandó hiba a gépjármű rendeltetés-ellenes használatából, a kötelező szervizelési időpontok be nem tartásából, vagy más, Megrendelőnek felróható okból keletkezett. Ennek tényét a munkalapon rögzíteni kell. A munkalap felvételével a hiba jótállási jellegét nem ismeri el. A gépjármű, illetve a Vállalkozó által elvégzett munkák tekintetében a jelen általános szervizellátási feltételekben nem szabályozott jótállási kérdésekben a gépjárműre vonatkozóan kibocsátott jótállási jegyben feltüntetettek az irányadóak.

Nem köteles megtéríteni Vállalkozó azt a kárt, illetve nem köteles a jótállási időn belül a jótállásra vonatkozó szabályok alapján elvégezni azt a munkát, amely olyan okból keletkezett, vagy vált szükségessé amely

a) a Megrendelőnek felróható magatartásának eredménye. Ilyen különösen, de nem kizárólagosan aa) rendeltetés-ellenes használat, ab) rendeltetés-ellenes tárolás, ac) előírt, megfelelő karbantartás hiány, ad) nem megfelelő üzem- illetve kenőanyag használata, ae) a kötelező km vagy időközönkénti ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, af) jogosulatlan beavatkozás vagy javítás,

b) abból fakadt, hogy valamely karbantartási munkát a Megrendelő nem rendelt meg. Nem köteles a Vállalkozó megtéríteni a Megrendelő kárát, ha az máshonnan megtérült.

VIII. A szerződés módosítása

VIII.1. A Felek a közöttük létrejött szerződést – a kisebb jelentőségű módosítások kivételével – írásban, kifejezett nyilatkozattal, illetve a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) kiegészítésével módosíthatják, ha: pótmunka elrendelése szükséges, és annak elvégzését a Vállalkozó vállalja, a Megrendelő pedig a Vállalkozótól elfogadja; az ellenőrzés tapasztalatai alapján a szerződésben foglalt feladatok módosítása indokolt; a Vállalkozó a munka hatékonyabb, gazdaságosabb végzésének módjára tesz javaslatot, és a javaslat a szerződés tartalmi elemeit lényegesen érinti.

VIII.2. Ezt meghaladó körben szerződésmódosításra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

IX. A szerződés megszűnése

IX.1. A szerződés megszűnik a szerződés Felek általi kölcsönös és maradéktalan teljesítésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a szerződés felbontásával, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével.

IX.2. A Megrendelő a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni, beleértve a Vállalkozó által már elvégzett munkát és a gépjárműbe már beépített alkatrészek árát is. A Megrendelő akkor is elállhat a szerződéstől, ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében.

IX.3. A Felek a szerződést – bármikor – közös megegyezéssel megszüntethetik. Ebben az esetben a Megrendelő a vállalkozási díjnak csak a már teljesített szolgáltatással arányos részét köteles a Vállalkozónak megfizetni.

X. A vállalkozói díj megfizetése

X.1. A Vállalkozó árajánlatot tesz a szerviz munka elvégzésére a Megrendelőnek, vagy a szerviz munka megbontás nélküli becsült értékét adja meg a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap) illetve más írásos ajánlaton. A Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt, amennyiben a gépjármű megbontása során olyan további meghibásodást észlel, amely további munkák elvégzését teszi szükségessé, és egyidejűleg árajánlatot adhat azok elvégzésére. A Megrendelő haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy kívánja-e a Vállalkozóval elvégeztetni a megbontás után felmerült, szükségesnek mutatkozó munkákat, illetve elfogadja-e az árajánlatot.

X.2. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalkozó díjai és árai az euro árfolyamához kötöttek, és a Vállalkozó saját egyoldalú döntése alapján jogosult a megrendelés időpontjához képest az euro árfolyama változásának megfelelően módosult vállalkozói díjról kiállítani a számlát.

X.3. Amennyiben a Felek előleget kötöttek ki, a Megrendelő a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) aláírásától számított egy (1) munkanapon belül köteles azt készpénzben előlegszámla ellenében megfizetni a Vállalkozónak, illetve amennyiben a Felek átutalásos fizetési módban állapodtak meg, a Megrendelő köteles az előleget kettő (2) munkanapon belül átutalni a Vállalkozó bankszámlájára.

X.4. A Megrendelő a vállalkozói díjat legkésőbb a Vállalkozó által kibocsátott számlán meghatározott fizetési határidő utolsó napján köteles készpénzben megfizetni. Amennyiben a Felek átutalásos fizetési módban állapodtak meg, a vállalkozói díjnak a teljesítési határidő lejártáig meg kell jelennie a Vállalkozó számláján. Késedelmes vállalkozói díj fizetés esetén Megrendelő évi 20% mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

X.5. Ha a Munkafelvételi Lap (szerviz szerződés, megrendelőlap) aláírását követően olyan jogszabályváltozás kerül elfogadásra, vagy olyan állami, hatósági intézkedés meghozatalára kerül sor, amely a vállalkozói díjat kényszerűen érinti, a Vállalkozónak jogában áll a vállalkozói díj összegét egyoldalúan módosítani, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a jogszabályváltozás vagy az állami, hatósági intézkedés azt indokolja.

X.6. Amennyiben a Vállalkozó kettő (2) hónapnál hosszabb teljesítési határidőt vállal, olyan egyéb, a Vállalkozó akaratától független külső körülmény miatt is egyoldalúan megváltoztathatja a vállalkozói díjat, amelyet befolyásolni nem tudott.

X.7. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor a Vállalkozó az általa végzett szerviz szolgáltatásért járó bruttó vállalkozói díjat teljes egészében kézhez kapta, vagyis a készpénzt a Vállalkozó a pénztárába bevételezte, illetve az átutalás a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra került. A gépjárművet és a forgalmi engedélyét kiadását Vállakozó mindaddig vissza tartja ameddig a szolgáltatásért járó bruttó vállalkozói díj teljes egészében és hiánytalanul nincs kiegyenlítve.

X.8. Amennyiben a Megrendelő akár az előleget, akár a vállalkozói díj fennmaradó összegét késedelmesen teljesíti a Munkafelvételi Lapon rögzített vagy a számlán megjelölt időponthoz képest, a Vállalkozó jogosult évi, a jegybank alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására. A Vállalkozó a késedelmi kamatot külön felszólítás nélkül, számla kibocsátásával érvényesítheti.

X.9. A Megrendelő a tartozás megfizetésének biztosítására a szerződés megkötésekor vagy azt követően a Vállalkozó kérésére köteles külön, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot tenni.

X.10. Amennyiben Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt, de már a gépjármű betárolását, vagy a munkalap kitöltését követően elállt, köteles az árbecslésben, vagy árajánlatban megjelölt összeg 10%-át, de legalább bruttó 5.000.- Ft, legfeljebb 50.000.- Ft összeget, adminisztrációs díj és bánatpénz jogcímén a Vállalkozó részére megfizetni, amely összeget Vállalkozó – minden további értesítés és nyilatkozat nélkül- jogosult a részére átadott előlegösszeg(ek)ből visszatartani és abba beszámítani.

A Vállalkozó által adott árajánlat esetén az árajánlatban foglalt összeg (díj) mértéke nettó 10%-al változhat, amely megfizetésre a Megrendelő tételes költségszámítás alapján köteles. A Vállalkozó által adott árbecslés esetén az árbecslésben foglalt összeg (díj) mértéke bruttó 20%-os összeggel módosulhat amely megfizetésére a Megrendelő tételes költségszámítás alapján köteles.

X.11. A gépjármű tárolása

Amennyiben a felek erről külön nem rendelkeznek, Vállalkozó a gépjárművet műhelykörülmények között, a gépjárművön elvégzendő, vállalt munka figyelembevételével, általában szabadban, a Megrendelő számára ingyenesen tárolja.

Amennyiben az ehhez szükséges feltételek a szerviz részéről biztosíthatóak, Megrendelő kérése esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy Vállalkozó a gépjárművet zárt helyen tárolja. Ebben az esetben Megrendelő a gépjármű átvételével egyidejűleg napi 1.000.- Ft (Egyezer) + ÁFA összegű díjat köteles Vállalkozó részére megfizetni.

Vállalkozó az általa átvett gépjárművet akkor is köteles tárolni, ha Megrendelő a gépjárműért a készre jelentés vagy a munkalapon feltüntetett, Vállalkozó által vállalt fix határidő elteltét követően nem jelentkezik. 3 (három) munkanapot meghaladó átvételi késedelem esetén a gépjármű átvételéig a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére napi 3.000.- Ft (Háromezer) + ÁFA összeget megfizetni, időn túli tárolás jogcímen.

XI. Egyéb rendelkezések

XI.1. A Felek a közöttük létrejött szerződés teljesítése során jognyilatkozataikat elsősorban írásban tehetik meg. A jognyilatkozat szóbeli közlésének tényét és időpontját fel kell jegyezni. Ha azt a szerviz szerződés (Munkafelvételi Lap, megrendelőlap) vagy az ÁVSZF, illetve amennyiben a Felek között létrejött együttműködési keretmegállapodás, annak szövege előírja, a nyilatkozat közlése csak írásban hatályos. A jognyilatkozat egyebekben csak postai szolgáltató útján kézbesíthető ajánlott levélben. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés napján, ha pedig a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

XI.2. A szóban megkötött kisebb jelentőségű megállapodásokat, módosításokat, a Megrendelő kisebb jelentőségű szóbeli utasításait a Vállalkozó köteles huszonnégy (24) órán belül írásban visszaigazolni a Megrendelőnek. A számla átadása a jelen pont értelmezésében írásbeli visszaigazolásnak minősül. A jelen ÁVSZF értelmezésében kisebb jelentőségű megállapodásnak és módosításnak a tárgyukat tekintve az 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint értéket el nem érő megállapodások és módosítások minősülnek.

XI.3. A szerviz szerződés (Munkafelvételi Lap, megrendelőlap), az ÁVSZF, illetve amennyiben a Felek között létrejött együttműködési keretmegállapodás, az együttműködési keretmegállapodás valamely rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

XI.4. A Felek a közöttük létrejött szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Megrendelő a munkalap aláírásával és adatai megadásával kifejezetten hozzájárul azok Vállalkozó általi kezeléséhez. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy adatait Vállalkozó közvetlen ajánlatadásra, piackutatási és üzleti céljaira felhasználja. Vállalkozó Megrendelő adatait kizárólag a márka generálimportőrének továbbíthatja, más harmadik félnek nem. Megrendelő hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja Vállalkozó számára küldött postai levélben.

XI.5. A Felek a szerződést érintő minden kérdésben kötelesek együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni. A Megrendelő és a Vállalkozó köteles az egymás tevékenységéről megszerzett információt üzleti titokként kezelni. A Felek az üzleti titok megsértésével a másik félnek okozott kárért kötelesek helyt állni. Nem minősül üzleti titoksértésnek az információnak a bírósági eljárás során bizonyítás céljára történő felhasználása.

XI.6. A Megrendelő és a Vállalkozó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Vállalkozó cégének piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Az előbbiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést megszegő fél köteles viselni.

XI.7. A szerződő Felek a szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni. A Vállalkozó a vitás, elsősorban a késedelmes fizetéshez kötődő kérdésekben jogosult harmadik fél segítségét igénybe venni. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Vállalkozó a késedelmes fizetés következményeként indított követeléskezelési eljárásból származó többletköltségét jogosult továbbhárítani a Megrendelőre. Az előbbi eljárások eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a Felek alávetik magukat – a pertárgy értékétől függően hatáskörrel rendelkező – Siófoki Városi Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék illetékességének.

XI.8. Amennyiben a Felek között olyan jellegű jogvita keletkezik, amelynek kapcsán szakértői kérdés merül fel, a szakértőt igénybe venni kívánó fél az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről szóló 2005. évi XLVIII. törvény alapján kéri szakértő kirendelését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól, és nem megbízási szerződés alapján eljáró szakértőt vesz igénybe.

XI.9. Az átadott számlában, a Munkafelvételi Lapon (szerviz szerződés, megrendelőlap), az ÁVSZF-ben, illetve amennyiben a Felek között létrejött együttműködési keretmegállapodás, az annak szövegében nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseire.

XI.10. A jelen ÁVSZF aláírásának napján lép hatályba határozatlan időre.